วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

MOU การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาสีขาว   ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ดังนี้ ๑)โรงเรียนนาด้วงวิทยา ๒)โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ๓)โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น ๔)โรงเรียนบ้านห้วยตาด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพะเนียง โรงเรียนนาด้วงวิทยา

คลิกเพื่อดูรูปกิจกรรม

25610129_๑๘๐๑๒๙_0001

About admin