วันพฤหัส , มีนาคม 22 2018
Breaking News
Home / เผยแพร่ผลงาน

เผยแพร่ผลงาน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙


 

๑. นางสาวสุภาพร พิเมย ตำแหน่ง ครู คศ.๒

เรื่อง การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีที่พิมพ์ 2558

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมที่ 1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๒. นายนิกร สุรนาทชยานันท์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา

เรื่อง การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ abstract

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๓. นางสาวบุญจีน วิรัติยา ตำแหน่ง ครู คศ.๒

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ บทคัดย่อวิจัยบทเรีบนสำเร็จรูปเรื่องระบบจำนวนเต็ม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๔.นายบุญรัก ประฮาดไชย ตำแหน่ง ครู คศ.๒ (วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22102) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ บทคัดย่อ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑.ผลการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่