วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / อบรม สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย ตร.สัตติบาล

อบรม สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดย ตร.สัตติบาล

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมการอบรม สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมพะเนียง เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้นักเรียน เคารพ เทินทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ โรงเรียนนาด้วงวิทยา ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชาติ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวทางปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อไป….

ภาพกิจกรรม

About admin