วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบุคคล / อบรม การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

อบรม การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมการอบรม เรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา หลัก ๓ ศาสตร์ กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการถอดบทเรียน การสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่แผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพะเนียง โรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป…

ภาพกิจกรรม

About admin