วันพุธ , กรกฎาคม 18 2018
Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ฝ่ายบุคคล / อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ OBEC QA

อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ OBEC QA

ภาพกิจกรรม

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ OBEC QA ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การตัดคะแนนความประพฤติ การวัดและประเมินผล และการเรียนซ้ำ ให้แก่ คณะครูโรงเรียนนาด้วงวิทยา ณ ห้องประชุมพะเนียง

โดยในส่วนของ OBEC QA สพฐ. ได้ขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยกำหนดให้โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ “บริหารเยี่ยม ผลลัพธ์ยอด” โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้นำมาปรับใช้ จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อขยายผลแก่คณะครู และบุคลากรในโรงเรียนต่อไป ซึ่งผลที่จะเกิดขึ้นนั้น ก็จะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการในองค์กร และนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา ต่อไป…

About admin