วันศุกร์ , กุมภาพันธ์ 22 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / อบรมพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT

อบรมพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรม อบรมพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ โรงเรียนนาด้วงวิทยา เพื่อ ให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีนายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL2) ๒ รูปแบบ คือ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครู ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดสรรสื่อ และพัฒนาบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

การจัดอบรมครั้งนี้ มีครูและบุคลากรเข้าร่วม จำนวน ๔๑ คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การนำ DLIT ไปใช้จัดการเรียนการสอน โดยมีเป้าหมาย คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนต้องนำ DLIT ไปร่วมใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในระบบ Online หรือระบบ Offline โดยได้สำเนาเนื้อหา DLIT จากระบบ Online เป็นระบบ Offline เตรียมไว้ให้ในระบบคราวน์ ดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องของตนเอง เพื่อให้ครูนำเนื้อหาไปใช้ กรณีที่อินเทอร์เน็ตมีปัญหา พร้อมทั้งจัดทำคู่มือ และสื่อให้ครูนำไปใช้ร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้คุณครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติงานในระดับสถานศึกษา และขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด

โดยมีวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี DLIT ดังนี้

๑.นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๒.นางวัชรา สุขร่ำไป ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๓.นางสาวแก้วมุกดา วรรณชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คลิกดูรูปกิจกรรม<<<<<

About admin