วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี ๒๕๖๓

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาครูและบุคลากร ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
 6. สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. ครูและบุคลากร มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. มีระบบบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 5. แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีคุณภาพ
 6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยา

 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 3. พัฒนาครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ สพฐ

 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
 4. ลดความเหลื่อมล้า ทางการศึกษา
 5. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 8. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจ ในการทางาน เกิดผลการปฏิบัติงาน เชิงประจักษ์
 9. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของ ความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 10. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทาง การศึกษาให้สอดคล้องกับ ความต้องการจาเป็นของโรงเรียน และชุมชน
 11. กระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบการบริหาร จัดการศึกษา
 12. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
 13. ส่งเสริมการนาผลการวิจัย ไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 14. ส่งเสริมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ให้มีความรับผิดชอบต่อ ผลการดาเนินงาน
 15. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับตำบล

 มาตรฐาน สมศ.

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

มาตรฐานที่10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

จุดเน้นการดำเนินงาน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด 6 จุดเน้นการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
 3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
 6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ