วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาด้วงวิทยา ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2521 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดเวียงล้อมเป็นที่ทำการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว โดยมีนายถนอม จันทนา ศึกษาธิการกิ่งอำเภอนาด้วง รักษาการครูใหญ่ ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายธวัชชัย ศรีภูมิสวัสดิ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมา 1 ปี โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินเพื่อปรับสภาพที่ตั้งโรงเรียนจากชาวบ้านซึ่งเป็นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ในปัจจุบัน เนื้อที่ทั้งหมด 78 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนนาด้วงวิทยา มีนายธวัชชัย วรปัสสุ เป็นผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 21  ธันวาคม  2558 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีอาคารเรียนทั้งหมด จำนวน 3 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง อาคารหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง โรงเรียนนาด้วงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ประจำอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลย หนองบัวลำภู ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 6 ถนนเลย-นาด้วง ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 42210 โทรศัพท์ 042-887108 โทรสาร 042-887108-100

0003

อาคารภูคร่าว

0004

อาคารภูหลาว

0005

อาคารภูใหญ่