วันพุธ , มกราคม 23 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวการนิเทศติดตาม / นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.๑๙

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก สพม.๑๙

วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงเรียนนาด้วงวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม ผลประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ เพื่อติดตามผลการเตรียมการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การขับเคลื่อนนโยบายของ สพม.๑๙

ซึ่งคณะที่มาติดตามในครั้งนี้ ได้แก่
๑.นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รอง.ผอ.สพม.๑๙
๒.นายฐาปนา นิตย์คำหาญ ผอ.รร.หนองสวรรค์วิทยาคาร
๓.นายธารา พิลาแสง ผอ.รร.ยางหล่อวิทยาคาร
๔.นางทองใบ มุ่งชู ครู รร.เลยพิทยาคม
๕.นายสวัสดี สุธรรมมา ศึกษานิเทศน์ สพม.๑๙
๖.นางชุติมา ฤทธาพรหม ศึกษานิเทศน์ สพม.๑๙
๗.นางสภาพร พินิจมนตรี ศึกษานิเทศน์ สพม.๑๙
๘.นางวนิดา น้อยมะลิวัน ศึกษานิเทศน์ สพม.๑๙

โดยมีนายธวัชชัย วรปัสสุ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยากล่าวต้อนรับ และนำคณะครูให้ข้อมูลในการประเมินในครั้งนี้

คลิปดูภาพกิจกรรม

About admin