วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / กิจกรรมนักเรียน / ข่าวนักเรียน / ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาโรงเรียนนาด้วงวิทยา จัดกิจกรรมค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พัฒนาจิตใจ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ต่อไป

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin