วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ครูบุญรัก ประฮาดไชย

ครูบุญรัก ประฮาดไชย

เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ค22102) โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาด้วงวิทยา  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ บทคัดย่อ