วันอังคาร , มีนาคม 26 2019
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรมค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กล่าวเปิดโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยโรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมค่ายธรรมะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนนาด้วงวิทยา เนื่องด้วยปัจจุบัน สังคมไทยมีปัญหาหลายด้าน ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ บุคคลในสังคมมีคุณธรรม จริยธรรมเสื่อมลง และ ในกลุ่มเยาวชน มักรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาประพฤติปฏิบัติ ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย และ เนื่องจากศาสนาเป็นสถาบันหลักแห่งความมั่นคงของชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงควรส่งเสริมให้เยาวชน ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และช่วยให้เกิดความเข้าใจในชีวิต รวมทั้ง ร่วมกันธำรงรักษาความเป็นชาติไทยให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป

โรงเรียนนาด้วงวิทยา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ได้รับพัฒนาความรู้ ความดี เพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดกิจกรรมค่ายธรรมะ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

๒.เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม

๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๔.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น

๕.เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรม เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนาด้วงวิทยา จำนวนทั้งสิ้น ๗๒๐ คน และได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจาก มหามกุฏิราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จำนวน ๑๐ รูป

คลิกดูรูปกิจกรรม

About admin