วันศุกร์ , เมษายน 19 2019
Home / ข่าวทั่วไป / ข่าวชุมชนสัมพันธ์ / การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประเสริฐ อินทรมณีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา ในฐานะผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนนาด้วงวิทยา นำคณะครู ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนนาด้วงวิทยาจัดกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายดีรักษา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นักเรียนเกิดทักษะ สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆจากกิจกรรมฐานที่ทางวิทยากร ค่ายดีรักษาได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี ส่งผลให้นักเรียนมีความสุข และได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ ต่อไป

ดูรูปกิจกรรม

About admin