ผู้ดูแลระบบ
๑.นางวัชรา สุขร่ำไป
๒.นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดี

งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์โรงเรียน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนนาด้วงวิทยา